Generation-MSX

Panasonic/Matsushita - FS-A1WSX


Panasonic/Matsushita - FS-A1WSX
Type
MSX 2+
Note
Details
  • RAM Size: 64 kB
  • VRAM Size: 128 kB