Generation-MSX

Sanyo - WAVY-PHC-35(J)


Sanyo - WAVY-PHC-35(J)
Type
MSX 2+
Wiki
MSX Wiki
Note
Details
  • RAM Size: 64 kB
  • VRAM Size: 128 kB