Generation-MSX

Sony - HB-75B


Sony - HB-75B
Manufacturer
Sony
Type
MSX 1

Add Media

 _ __  ______  _ __   ___  
 | |/ // /_  _// | |/ //  / _ \\ 
 | ' //  -| ||-  | ' //  / //\ \\ 
 | . \\  _| ||_  | . \\ | ___ ||
 |_|\_\\ /_____// |_|\_\\ |_|| |_||
 `-` --` `-----`  `-` --` `-`  `-`