Generation-MSX

Sony - XV-J550


Sony - XV-J550
Manufacturer
Sony
Type
MSX 2

Correction

  _____  _____   _ _   ______ 
 / ___// | ___|| | \| || /_  _// 
 \___ \\ | ||__  | ' ||  -| ||- 
 /  // | ||__  | . ||  _| ||_ 
 /____//  |_____|| |_|\_|| /_____// 
`-----`  `-----`  `-` -`  `-----`