Generation-MSX

Sony - XV-J550


Sony - XV-J550
Manufacturer
Sony
Type
MSX 2

Add Media

      _____   _____   ______ 
 ____   | ___|| / ____|| /_  _// 
 |  \\  | ||__  / //---`'  -| ||- 
 | [] ||  | ||__  \ \\___   _| ||_ 
 | __//  |_____|| \_____|| /_____// 
 |_|`-`  `-----`  `----`  `-----` 
 `-`