Generation-MSX

Toshiba - FS-TM1


Toshiba - FS-TM1
Manufacturer
Toshiba
Type
MSX 2

Add Media

 ____   _____   _ _   ___  
 | _ \\  | ___|| | \| ||  / _ \\ 
 | |_| || | ||__  | ' || | / \ || 
 | . //  | ||__  | . || | \_/ || 
 |_|\_\\  |_____|| |_|\_||  \___// 
 `-` --`  `-----`  `-` -`  `---`