Generation-MSX

Yeno - MX64


Yeno - MX64
Manufacturer
Yeno
Type
MSX 1
Wiki
MSX Wiki
Note
Details
  • RAM Size: 64 kB
  • VRAM Size: 16 kB